Inkarneringar -Teoretiska diskussioner kring abjektion, kroppsligeht, begär och bögar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: I ett försök att låta psykoanalysen tala med poststrukturalistiska teoribildningar undersöker uppsatsen hur det går att förstå fenomen som kroppslighet, begär och subjektion. Uppsatsen försöker skapa affiniteter och synteser mellan de inom svensk genusvetenskap ofta ignorerade delarna av Judith Butlers psykoanalys och teoretiker som bland annat Julia Kristeva, Jacques Lacan, Sigmund Freud och Jacques Derrida. Genom att låta den freudianska och butlerianska termen melankoli stå i dialog med Kristevas teori om abjektionen och Derridas différance-begrepp görs en teoretisk ansats att analysera ätstörningsproblematikens omedvetna struktur i den manliga homosexuella subjektspositionen. Uppsatsen argumenterar för behovet av psykoanalysen inom genusvetenskaplig teori för att kunna blottlägga de dolda subjektiverande processer som via en heterosexistisk diskurs skrivs in starkare och mer våldsamt i vissa psyken än andra. Uppsatsen försöker visa på hur den ätstörda kroppen hos bögen som subjekt framträder som något förfrämligat och abjektalt med ursprung i melankoliska heterosexistiska introjiceringar i jaget och begäret. Genom att införliva Derridas différance och Lacans bristbegrepp i hur psyket opererar i resonans till melankolin och abjektionen försöker den dessutom diskutera hur man kan förstå återskapandet av bögen som ett marginaliserat subjekt under specifika föreställningar om skillnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)