Att vårdas mot sin vilja – patientens upplevelse av tvångsvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa kan drabba personer i alla åldrar och har en påverkan på personens liv. Flera diagnoser, till exempel depression, psykossjukdomar samt bipolär sjukdom, inkluderas under begreppet psykisk ohälsa. Runt om i världen lider 431 miljoner människor av endast dessa tre diagnoser. I Sverige regleras sjukvården av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och ofrivillig vård i Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Tvångsvård innebär att personen vårdas mot sin vilja och vården ska syfta till att minska lidande samt sträva mot att patienten ska acceptera frivillig vård. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av tvångsvård vid sluten psykiatrisk vård. Metod: Den metod som användes var en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Cinahl Headings och MeSH-termer användes i databaserna Cinahl och Scopus för att hitta relevanta artiklar. Två av artiklarna hittades genom manuell sökning. Artiklarna granskades utifrån en modifierad mall baserad på granskningsmallen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Den teoretiska referensram som låg till grund för litteraturstudien var personcentrerad vård. Resultat: Vanligt förekommande upplevelser av ofrivillig vård var att patienterna kunde se den som nödvändig, att tvångsvård hade en stor påverkan på patientens integritet och autonomi samt att personalen hade stor inverkan på upplevelsen. Patienterna uttryckte att de fått bristfällig information och att de inte kände sig delaktiga i vården. Slutsats: Det framkom både positiva och negativa erfarenheter av tvångsvård. Personcentrerad omvårdnad ger patienten mer inflytande i sin vård vilket kan leda till att patientens integritet och autonomi bevaras i större utsträckning under den ofrivilliga vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)