Virtuella miljöer - alternativa mötesplatser

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Frida Nilsson; Helena Deric; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningVirtuella miljöer ger oss möjligheten att dagligen träffa och kommunicera med andra människortrots att fysiskt avstånd skiljer oss åt, tekniken fungerar som sammankopplande länk. Ändå visartidigare studier att det fortfarande är ovanligt att lägga formella möten till en virtuell miljö. Syftetmed vår studie är därför att undersöka varför tekniken inte används i någon större utsträckning.Fokus ligger på tele- och videokonferenser för formella möten på distans.Studien baseras på litteratur inom områden som Computer Supported Cooperative Work (CSCW),Collaborative Virtual Environment (CVE), tele- och videokonferens, formella möten samtgenomförda intervjuer, visningar, observationer och enkätundersökningar. Syftet med denetnografiska studien är att studera tekniken för genomförandet av formella möten ur användarensperspektiv för att få en bild av hur denna teknik fungerar för formella möten på distans.Resultatet av studien visade att tele- och videokonferenser har blivit en relativt vanlig företeelse iarbetslivet och tekniken upplevdes som ett välfungerande verktyg i kommunikationen mellan engrupp samarbetande deltagare på olika platser.Genom vår studie har vi kommit fram till att tekniken, oavsett om det gäller tele- ellervideokonferens, i hög grad är lämpad för formella möten av hård karaktär, dvs. möten sombehandlar okomplicerade frågor. Däremot visar studien att tekniken inte lämpar sig lika bra förmöten av mjukare, dvs. mer personlig, karaktär. De olika tekniska lösningarna för tele- ochvideokonferens som vi har studerat har upplevts som relativt lättanvända av deltagarna. Utifrån vårstudie drar vi därför slutsatsen att tekniken är anpassad till användarnas tekniska kompetensnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)