Att arbeta med kreativitet i skolan, ett pedagogiskt verktyg

Detta är en C-uppsats från

Författare: Lovisa Sköld; [2011]

Nyckelord: Kreativitet; pedagogiskt verktyg; alternativa arbe;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING:Är ett alternativt arbetssätt lösningen på bildämnets förlorade status? Hur kan ett sådant arbetssätt se ut?Detta är frågor som diskuterats i denna uppsats utifrån ett samhällsperspektiv. En explorativ metod, samt enkvalitativ metod har använts för att bäst avhandla dessa frågeställningar. Litteratur, föreläsningar och artiklar på detta ämne har undersökts för att diskutera dessa frågor.Analysen bygger även på en undersökande gestaltning där ett pedagogiskt verktyg har utvecklats.Diskussionen består av en analys av detta verktyg utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet idiskussionen visar på att dagens och framtidens samhälle behöver kreativitet för att utvecklas. Samtidigthaltar skolan efter när det kommer till kreativitet, trots att det är dess uppdrag att förbereda eleverna för attverka och arbeta i samhället. I kursplanen för bild står det att kursen har som mål att utveckla den kreativaförmågan hos eleverna, därför lämpar sig bildämnet bra för att arbeta med kreativa och skapande processer.Kan då alternativa arbetssätt som påminner om skolans andra ämnens strukturer och samhällets strukturervara lösningen på bildämnets förlorade status? Utifrån ett undersökande gestaltningsarbete har ett pedagogiskt verktyg utvecklats och sedan haranalyserats i denna uppsats. Det pedagogiska verktyget bygger på hur man kan arbeta med kreativitet på ettstrukturerat sätt. Verktyget består av ett styrt ramverk som bygger på arbetssättet fokusering istället förarbetssättet inspiration. Detta verktyg går att använda på många olika sätt i bildämnet, så väl som i andraämnen i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)