Har tron betydelse för mångfalden? -En studie av Svenska Kyrkans arbete för biologisk mångfald i sitt skogsbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Mirjam Flood; [2019]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Idag är var tionde art i Sveriges skogar hotad. På Sveriges skogsägare vilar således ett stort ansvar för att bevara landets biologiska mångfald. Svenska Kyrkan har som Sveriges femte största skogsägare och på grund av sina värderingar möjlighet att göra stora insatser i arbetet för att bevara Sveriges skogsarter. I min studie har jag sett att Svenska Kyrkans arbete för att bevara biologisk mångfald i huvudsak sker genom den generella certifieringsstandard (FSC, PEFC) som många andra skogsägare i Sverige anslutit sig till. Trots att de verkar följa standarden väl behövs större insatser eftersom forskning visar att certifieringsarbete inte är tillräcklig för att bevara mångfalden i skogen. Ökad kunskap i bevarandearbete och en djupare förankring i kyrkans värderingar skulle kunna motivera till ett bättre bevarandearbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)