Välkommen på villkor : En studie av svenska partiers inställning till liberal multikulturalism och civila integrationskrav

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Studien undersöker huruvida idén om multikulturalism som under flera decennier haft ett starkt fäste i svensk politik har fått göra plats för en kravbaserad integrationsmodell. Föreställningen om vissa kulturella gruppers isolering från det demokratiska samhället samt händelser som t ex terrorattacker kopplade till religiös extremism har fört frågan om staters nationella säkerhet högre upp på den politiska agendan. Debatten har i bland annat Danmark, Frankrike och Nederländerna genererat vissa reformer, så kallade civila integrationspolicys som selekterar asylsökande med hjälp av språk och samhällsorienterande tester. Kritiker till sådana policys menar att en denna assimilerande praxis som lär ut västerländskt tillskrivna ideal bidrar till utanförskap och ”andrafiering” av en redan socialt utsatt samhällsgrupp.     Den här undersökningen tar avstamp från material som undersöker spridningen av civila integrationspolicys i Europa och syftar till att spåra idéer till sådana tendenser i den svenska kontexten. Genom en teoretisk genomgång utformas två idealtyper som representerar problem, orsak och lösning angående de facto kulturell pluralism i Europa och som vidare agerar teoretisk måttstock i analysdelen. Den ena idealtypen antar liberal multikulturalism som ideal medan den andra skildrar den kravbaserade integrationsmodellens idéer. Analysen söker tendenser till respektive idealtyp i utvalda politiska program publicerade av sex riksdagspartier, nämligen Socialdemokratiska partiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Nya Moderaterna, Liberalerna samt Centerpartiet.    Undersökningen visar på att idéer om kravbaserad integration går att finna i svensk partipolitik, även om de inte är genomsyrande. Majoriteten av Sveriges mainstreampolitiska riksdagspartier värnar till relativt stor del det liberala multikulturalistiska idealet. Vidare representerar samtliga allianspartier, med viss variation, kravbaserade idéer och vissa förslag om civila integrationspolicys i form av språk- och samhällsorienterande tester med syfte att villkora medborgarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)