Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. Studien syftar därmed att tydliggöra konkurrens inom delningsekonomi på den svenska marknaden utifrån delningsekonomiska aktörers perspektiv. Kvalitativa intervjuer har utförts med fem bolag på den svenska transportmarknaden, där intervjuerna baseras på fyra ämnesområden: marknad & konkurrens, prissättning, förtroende och kommunikation & marknadsföring. Resultaten har analyserats, där analysen och slutsatsen har sammanfattat likheter och skillnader i företagsuppbyggnader och företagens uppfattning av marknaden. Återkommande upplevelse från aktörerna är att delningsekonomi är nytt vilket märks av på marknaden. Konsumentbeteende uppfattas samtidigt ännu inte vara väletablerat, likväl som att det svenska regelverket till fullo inte är anpassat efter delningsekonomins snabba utveckling. Ytterligare gemensamma faktorer framkommer vara enkelhet vid pris och teknik, användande av betygssystem och att ett personligare angreppssätt både ökar förtroendet och är positivt vid marknadsföring. Även en större företagsstorlek tycks vara en konkurrensfördel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)