Framgångsfaktorer vid implementering av smart teknologi inom tillverkningsindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Anna Oldestam; Louise Åkerlund; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella revolutionen där fabriker inom “traditionell” industri fasas ut för att ersättas delvis eller helt med smarta lösningar i syfte att bli smarta fabriker. Med Industri 4.0 förväntas fabriker kunna uppnå en mer effektiv produktion vad gäller kapital, material och produktkvalitet. Sveriges starka ställning som industrination, ökad internationell konkurrens och klimatförändringar ökar behovet av en resurseffektiv produktion. Med det växande intresset för att anamma smarta lösningar i produktionsprocesser uppstår det problem vid implementeringsstadiet av den nya tekniken. Många företag saknar större insikt i vad en sådan implementering kräver och studier om detta har varit få, vilket har lett till brist på ingående vägledning. Detta arbete åsyftar att identifiera faktorer som lett till en lyckad implementering av smart teknologi i tillverkningsprocesser inom tillverkningsindustrin. Förhoppningen är att kännedom om dessa faktorer ska underlätta implementeringen av smart teknologi i framtiden. För att bestämma dessa framgångsfaktorer utfördes en litteraturstudie och en intervju med lastbilstillverkaren Scania. Arbetet åskådliggjorde en rad problemområden som brist på ett systematiskt tillvägagångssätt av implementeringen, avsaknad av förståelse för implementationen och tydlig vägledning till anställda från initiativtagande chefer, bristfällig kompetensutveckling inom smart teknologi och även teknisk problematik för att integrera ny teknologi i redan existerande mjukvarusystem. De framgångsfaktorer som skulle kunna underlätta vid en implementering av Industri 4.0 visade sig vara många och delades upp i fem kategorier: teknik, företagskultur och kommunikation, personal och kompetens, management och finansiell genomförbarhet. De faktorer som förekom i samtliga litteraturstudier och även i intervjun är rekrytering av rätt kompetens och utbildning för de anställda som redan arbetar i produktionen. Samtliga källor trycker alltså på vikten av att anställda ska ha rätt teknisk kompetens för att kunna implementera och arbeta med smart teknologi. Vi konstaterar att kännedom och medvetenhet om framgångsfaktorer för implementation av Industri 4.0 bör understrykas, då det kan göra skillnad för själva implementationsprocessen för anställda, chefer och för att få finansiering till projekt med smart teknologi i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)