Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. Dessa faktorer hjälper till att sprida kunskap, öka kommunikationsmöjligheter, möjliggöra ett mer självständigt arbetsliv och främja företagande. Detta ställer nya krav på dagens kontor och arbetssätt där lokaler idag mer börjar ses som strategiska verktyg för företag, för såväl arbete som för att attrahera talangfull personal. Samtidigt som det blivit allt viktigare för företag att etablera sig på centrala och attraktiva lägen visar dagens lokalhyror rekordnivåer i Sveriges storstäder. Marknadens förändringar har skapat en högre efterfrågan på flexibla kontor med avseende på såväl hyresavtal som utformning. En av dessa flexibla kontorslösningar är coworking. Ett coworking-kontor erbjuder företag att dela kontorsyta med varandra där möten och nätverkande främjas. Kontorskonceptet erbjuder även hyresavtal utformade som flexibla medlemskap istället för traditionella hyresavtal efter yta med lång bindningstid. Efterfrågan på coworking är hög och visar sig tydligt från statistik över hur coworking-konceptet under de senaste åren globalt sett ökat kraftigt och har nu även börjat växa starkt i Sverige. I samband med att coworking blivit mer populärt har efterfrågan utvecklats från att i grunden attrahera små företag och startups med oviss framtid till att allt mer efterfrågas av stora företag. Fastighetsägare på kontorsmarknaden blir mer och mer utmanade av nya nischade aktörer som erbjuder kontor efter den förändrande efterfrågan. En del påstår att de svenska fastighetsägarna har missat att erbjuda marknaden de flexibla kontor som efterfrågas. Studien undersöker vilken strategi ett fastighetsbolag kan använda sig av för att vara med och leda den nya kontorsmarknaden. Ur ett fastighetsperspektiv undersöker studien coworkings för- och nackdelar samt om konceptet innehar några positiva effekter på en fastighet. För att förstå framtiden för coworking och om kontorskonceptet överensstämmer vad framtidens hyresgäster kommer att efterfråga vid kontorslokal, undersöks även framtidens kontor. Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form av intervjuer av svenska fastighetsägare, coworking-aktörer samt analys- och rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen. Studien påvisar att det för fastighetsägaren finns fyra alternativa strategier för att erbjuda sina hyresgäster coworking. Strategin Att som fastighetsägare ingå samarbete med en coworking-aktör anses mest lämpad. Det ska dock påpekas att det är en allmän rekommendation då flera fastighetsbolag påvisat sig ha bristande organisation och kännedom för att kunna erbjuda coworking själva. Det visar sig också att det för fastighetsägaren finns fördelar med coworking, exempelvis i form av att det kan skapa nya intäkter med hänsyn på en högre nyttjandegrad av uthyrbar yta. Vidare visar studien att kontorskonceptet kan skapa positiva effekter för en fastighet och dess område om ytan är utformad på rätt sätt. Vilka faktorer som skapar rätt utformning presenteras i studien. Vad gäller kontorskonceptets karakteristiska drag så som flexibilitet, flexibla hyresavtal samt öppna lounge-ytor som bjuder in till möten och nätverkande visar dessa sig matcha väl med vad framtidens hyresgäster troligtvis kommer att efterfråga. Det kan sammantaget konstateras att kontorsföreteelsen i hög grad möter såväl dagens som framtidens efterfrågan på hur en arbetsplats bör vara utformad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)