Att utsätta sig för risker i tjänsten : Sjuksköterskans hantering av antineoplastiska läkemedel – En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. Vid långvarig exponering eller enstaka högdos exponeringar av dessa läkemedel finns en förhöjd risk för genetiska skador och/eller cancer. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa de orsaker som bidrar till att sjuksköterskan exponeras för ANL i tjänsten. Metod: Litteraturstudien genomfördes med utgångspunkt i Polit och Becks struktur för arbete med litteraturstudier i nio steg. Databaser som användes för litteratursökning var Cinahl och PubMed. Databearbetningen av materialet från litteratursökningen utfördes med en induktiv ansats. Resultat: Fem teman i materialet framträdde varefter resultaten bearbetades. Identifierade teman var arbetsmiljö & arbetskultur, riktlinjer & säkerhetsrutiner, utbildning & uppföljning, attityd & följsamhet samt kultur & kontext. Utifrån dessa undergrupper framträdde två huvudteman till varför sjuksköterskor exponeras för ANL i tjänsten: organisatoriska orsaker samt personliga orsaker. Slutsats: För en mer säker hantering av ANL för sjuksköterskor är det viktigt att det finns ett tydligt stöd från organisationen i form av riktlinjer, kontroller, uppföljning, utrustning och utbildning. En ökad kunskap ger en positiv påverkan på attityder till användning av personlig skyddsutrustning vid hantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)