Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. För att ge rätt stöd till rätt patient behöver dennes individuella behov och förmåga identifieras när det kommer till att handskas med påfrestningar i sårbara situationer. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design genomfördes och utgick från fjorton studier som beskrev upplevelsen ur ett patientperspektiv. Data samlades in med hjälp av databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycInfo och analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod.Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman, begränsat liv i vardagen, att förlika sig med det nya livet och, behov av hjälp och stöd. Vidare sex subteman, att påverkas av andfåddhet och trötthet, emotionella och mentala reaktioner, acceptans och förändrad självbild, att behöva anpassa sig med nya strategier, stöd från nära relationer och bristande stöd från hälso- och sjukvård. Slutsats: Att söka förståelse kring upplevelsen av att leva med hjärtsvikt kan bidra till ökad kunskap kring hur patientens behov i praktiken kan tillgodoses. Särskilt då sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa och lindra lidande med ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskan kan stötta patienten genom att stärka ochstödja den individuella känslan av sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)