Barns syn på egen delaktighet i konflikthantering på fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Konflikter och konflikthantering är ett återkommande fenomen i fritidshemmet som rör både vuxna och barn. Barns delaktighet i allt som rör de själva ingår som punkt i barnkonventionen som sedan 2020 är lag. Syftet med denna studie är att analysera samt diskutera hur barn beskriver sin delaktighet i konflikthanteringsprocesser på fritidshem samt ta reda på vilket barnperspektiv läraren i fritidshemmet har beroende på konfliktens allvarlighetsgrad. Vi utgår från det barndomssociologiska perspektivet samt dess centrala begrepp. Detta är en kvalitativ studie där vi utgått från en tematisk analysmetod. Vi har observerat fem konflikter samt intervjuat barnen i dessa konflikter. Totalt genomfördes tolv intervjuer, varav åtta av dem var med pojkar samt fyra intervjuer med flickor. Resultatet visade att barnen upplevde sig mer delaktiga i de mildare (gröna) konflikterna jämfört med de allvarligare (röda) konflikterna. I de allvarligare konflikterna krävs snabba lösningar som leder till att barnens delaktighet minskar samt att fritidshemslärares barnperspektiv tar över. Barnets röst och tillika delaktighet kräver tid och just tid är något som det finns brist på i fritidshemmet och i synnerhet i de allvarligare konflikterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)