Övertänjd urinblåsa- redan före operation? En observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Urinretention är en vanlig postoperativ komplikation som associeras med övertänjd urinblåsa. Permanenta skador på urinblåsan påverkar patientens livskvalitet och kan medföra en livslång oförmåga att tömma blåsan och behov av självkateterisering med efterföljande risk för urinvägsinfektion. Övertänjd urinblåsa klassades som den fjärde största vårdskadan i Sverige år 2013. Övertänjd urinblåsa kan förekomma redan innan operationen startar och är mer vanligt hos ortopediska patienter. Riskfaktorer som påverkar förmågan att tömma blåsan kan vara smärta, läkemedel, hög ålder, oro och immobilitet. Syfte: Syftet är att undersöka frekvensen av övertänjd urinblåsa genom att mäta urinmängden hos patienter i den preoperativa fasen. Metod: En kvantitativ ansats har valts. En observationsstudie utformad som en tvärsnittsstudie. Ett konsekutivt urval användes i studien. En pilotstudie gjordes för att testa datainsamlingsmetoden och studieprotokollet. Pilotstudien gjordes på 2 operationsavdelningar i Västra Götaland med totalt 50 deltagare. Bladderscan användes som mätinstrument. Resultat: Viktigaste fyndet var att 9 patienter (18 %) hade en preoperativ urinvolym över gränsvärdet för åtgärd. 3 patienter (6 %) hade en övertänjd urinblåsa. Kvinnor visade sig ha störst urinmängd preoperativt. Åldersgruppen som hade mest urinmängd var mellan 51-70 år. Diskussion: Det kan ta lång tid från patientens sista blåstömning till operationsstart. Därför är det viktigt att operationssjuksköterskan är medveten om risker för övertänjd urinblåsa. Preoperativ bladderscan möjliggör diagnostisering av problemet, och förebygger onödiga kateteriseringar. Genom preoperativa urinmätningar kan vi på ett enkelt sätt förebygga övertänjd urinblåsa innan det leder till en vårdskada.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)