Negativ word-of-mouths påverkan på kundlojalitet : En kvantitativ studie om kundlojlaitet till snabbmatskedjor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Kundlojalitet är viktigt för företags framgång då det medför återkommande kunder. Negativ word-of-mouth (NWOM) är något som kan påverka kundlojaliteten och därför är det intressant att studera förhållandet mellan dessa. Därav är syftet med denna studie att bidra med kunskap om negativ word-of-mouths påverkan på kundlojaliteten gentemot snabbmatskedjor. Denna studies forskningsfrågor är “Hur och i vilken utsträckning påverkar negativ word-of-mouth kundlojaliteten gentemot snabbmatskedjor?” samt “Hur påverkar negativ word-of-mouth attitydbaserad- respektive beteendebaserad lojalitet gentemot snabbmatskedjor?”. Metod: Vi har i denna studie haft ett deduktivt tillvägagångssätt och genomfört en kvantitativ undersökning. Dataunderlaget till studien har samlats in genom enkäter som skickats ut via sociala plattformar. Totalt har 318 enkätsvar inkommit vilka har kodats och analyserats. Analysen har genomförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultat och slutsats: Resultatet av denna studie tyder på att NWOM har effekt på kundlojaliteten, dock i liten utsträckning. Vidare framkommer det att både den attitydbaserade- och den beteendebaserade lojaliteten har förändrats. Men att den attitydbaserade lojaliteten har minskat mer än den beteendebaserade lojaliteten till följd av NWOM. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med kunskap om NWOM och dess påverkan på kundlojalitet inom snabbmatsbranschen. Denna studies resultat visar att kundlojalitet påverkas negativt av NWOM, dock i lite utsträckning. Detta stämmer överens med tidigare studier som har gjorts inom området. Resultatet indikerar vidare att både den attitydbaserade- och beteendebaserade lojaliteten påverkas av NWOM, samt att det finns ett samband mellan den attitydbaserade- och beteendebaserade lojaliteten. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande studie som denna studie men att den studien istället handlar om en annan form av snabbmatskedjor. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att fokusera på attitydbaserad- och beteendebaserad lojalitet samt hur dessa påverkas av NWOM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)