Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar i idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Länge har pojkar dominerat i betygen inom kunskapsämnet Idrott och Hälsa i skolan. På senare år har man kunnat se en förändring av detta då pojkar tenderar att i allt högre utsträckning inte uppnå betyget E eller högre enligt Skolverkets betygsstatistik. Syftet med detta examensarbete är att presentera orsaker som kan leda till skillnaderna mellan flickors och pojkars betyg inom skolämnet idrott och hälsa i grundskolan ur ett lärarperspektiv och den övergripande frågeställningen är följande; Vad beror förändringen mellan flickors och pojkars betygsresultat i idrott och hälsa på, enligt lärare på fältet? Fokus har varit att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju behöriga idrottslärare, som arbetat med grundskolans senare år, få insikt i hur de tänker kring denna förändring och vilka orsaker de tror kan ligga bakom. Studien tar avstamp i genusteori och resultatet visar att lärarna tror på snarlika orsaker till varför betygsstatistiken ser ut som den gör. Lärarna betonade framför allt att läroplansskiftet 2011 var en bakomliggande orsak till denna förändring. Skiftet gjorde ämnet mer teoretiskt vilket lärarna tror gynnar flickorna mer. Detta kopplar de i de flesta fallen till flickornas tidigare och högre mognadsgrad. Att teoretiska arbetsmoment gynnar flickor lyfts även i uppsatsen under “tidigare forskning”. Här lyfts också hjärnans utveckling och mognad, vilket generellt sett sker två år tidigare hos flickor än pojkar, som en bidragande orsak till att flickor presterar bättre i alla skolans ämnen än vad pojkar gör. I diskussionen vävs tidigare forskning och resultat samman med våra egna tankar. Det är tydligt att det finns en tanke kring flera bakomliggande orsaker till varför betygsresultaten ser ut som det gör hos de idrottslärare vi intervjuat. I de flesta fall har lärarna sett en utveckling i sin egen betygssättning som speglar den som återges av Skolverkets statistik. Mer forskning behövs göras för att kunna vända en eventuell negativ trend där allt fler i mindre utsträckning blir godkända. Detta är dock något som behöver diskuteras inom alla skolans olika ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)