Vattenkvaliteten i Uppsala kommun : En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på vad som görs för att bevara en god vattenstatus i Uppsala kommun och om vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och intervjuer via mejl med tre aktörer; Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och SLU och i bakgrunden finns information om miljömål, lagstiftning och hur vattensystemet fungerar. Resultatet av studien visar att nationella, internationella och egna miljömål följs och att det åtgärder vidtas för att nå dessa, men att de nationella och internationella; Sveriges miljömål, EU:s miljömål och Agenda 2030 inte kommer nås i dagsläget. Det sker samarbeten mellan de tre aktörerna, myndigheter och företag och de fungerar bra. Risker med uppdelat ansvar mellan myndigheterna ansågs finnas och detta var på grund av både dåligt samarbete och kommunikation. Det finns också risker med vattnet i Uppsala kommun, anser alla aktörer, risker på grund av torka, översvämningar, läkemedel, kemikalier och för dålig kontroll gällande uppföljning, men också på grund av problem med finansiering, prioritering och levnadssätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)