Upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever : Vilken betydelse har lärarnas kompetens?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Helena Andersson; [2020]

Nyckelord: andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; språk;

Sammanfattning: Syftet med min studie är att undersöka betydelsen av lärares kompetens angående läs- och skrivinlärning och vilken roll det spelar för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever. I min kvalitativa studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där alla informanter fått samma basfrågor. Intervjuerna genomfördes med fyra lärare som alla arbetar med vuxna andraspråkselever på två olika skolor i norra Sverige. Min studie utgår från ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv. Studiens resultat visar att samtliga informanter kan se när de vuxna andraspråkseleverna befinner sig i läs- och skrivsvårigheter men de vet inte vad dessa svårigheter beror på och inte heller hur de kan hjälpa eleverna på bästa sätt. De ser svårigheter i att veta om det är inlärningen av ett nytt språk som är problemet eller om det ligger andra svårigheter bakom. Resultatet visar vidare att lärarna vill ha mer kunskap i grundläggande läs- och skrivinlärning för att kunna hjälpa eleverna. Nyckelord: andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, språk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)