Är elitidrottare perfekta och osårbara vinnarskallar utan känslor? : En studie om psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

Sammanfattning: Elitidrott handlar om att prestera till nästan vilket pris som helst. Samhället har länge sett på elitidrottare som osårbara vinnarskallar, vilket i vissa fall kan leda till att elitidrottarnas känslor glöms bort i jakten på medaljer. Syftet med denna studie var att belysa den psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottare som blivit intervjuade av SVT om sin psykiska ohälsa under de senaste fyra åren. För att kunna utföra studien användes textanalys där flera intervjuer analyserades. Författaren till denna studie använde sig av databasen Retriver för att inhämta intervjuer med elitidrottare som upplevde sig vara drabbade av psykisk ohälsa. Femton intervjuer, med elva olika elitidrottare, valdes ut utifrån ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt analyserades 5933 ord och genom en kvalitativ innehållsanalys växte sju olika teman fram, dessa användes för att redovisa resultatet från intervjuerna. Resultatet i studien visade att elitidrottarna upplevde att de hade problem med psykisk ohälsa. Elitidrottarna drabbades av olika typer av psykisk ohälsa som till exempel depression, ätstörning, ångest och självmordstankar. I många av intervjuerna gick det att se ett samband mellan elitidrottarnas psykiska ohälsa och att de hade perfektionistiska drag och en rädsla att förlora. Slutsatsen blev att den upplevda psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottarna, som förekommer i denna studie, beskrivs som ett problem för elitidrottarna. Detta är ett problem som är större hos elitidrottare än hos övriga befolkningen och som måste börja tas på allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)