Plats för kultur i Bergsjön

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Under hösten 2016 utlystes en sluten arkitekttävling om ett nytt kulturhus Bergsjön. Bergsjön är en stadsdel i utkanten av nord-östra Göteborg. Många upplever området som isolerat från resten staden både fysiskt och socialt. Bebyggelsen, som i stort sett är helt intakt från 60-och 70-talet, speglar de dåvarande idealen och bjuder på såväl möjligheter som utmaningar. Samtidigt ligger stadsdelen i mellanstaden där mycket av Göteborgs framtida utveckling kommer ske och Bergsjön kan därför beskrivas som en stadsdel som står inför stor förändring. I tävlingsprogrammet beskrivs kulturhuset som ”Göteborgs nya kulturhus” som inte bara ska sätta Bergsjön utan även staden på den arkitektoniska kartan. Samtidigt beskrivs samma byggnad på andra sidor i tävlingsprogrammet som framförallt en lokal mötesplats. I mitt projekt har jag velat undersöka vad ett kulturhus kan vara just här. Vad ett sådant hus kan ha för syfte, mening och framförallt hur det uttrycker sig arkitektoniskt. Genom studier av andra kulturhus har jag dragit lärdomar som jag sedan använt mig av i min designprocess. Jag har valt att undersöka hur min arkitektur förhåller sig till omgivningen framför relationen mellan de inneboende aktiviteterna. Projektet har kommit att präglas av platsens förutsättningar och problem. I slutet av rapporten presenteras mitt gestaltningsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)