Konflikt & komplexitet - en studie av ett samhä̈llsarbete i fö̈rä̈ndring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Emma Eklöw Larsson; Jenny Rönnqvist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: År 2002 upphörde kommundelsnämnderna inom Örebro kommun och då togs ett politiskt beslut om att tillsätta processledare i sex utsatta bostadsområden, i bland annat Vivalla. Processledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter var att bidra till områdesutvecklingen i områdena. Tjänsterna har successivt avvecklats och verksamhetsår 2013 togs processledaren bort från Vivalla. Syftet med studien var att söka kunskap om samhällsarbetets utveckling i lokalsamhället Vivalla. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns några aktörer som ansvarar för samhällsarbetet i och med processledarens avveckling. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna var en politiker vid kultur- och medborgarnämnden, en offentligt anställd samhällsarbetare i Örebro, en socialarbetare vid socialförvaltningens förebyggande enhet samt en frivillig samhällsarbetare verksam i Vivalla. Resultaten analyserades med utgångspunkt i ett konfliktperspektiv och genom komplexitetsteorin samt strategier för samhällsarbete. Analysen visade både likheter och skillnader mellan respondenternas uttalanden om betydelsen av processledaren, motiv till avvecklingen och aktörer som kan upprätthålla samhällsarbetet. Samhällsarbete som verksamhet finns inte i samma utsträckning i Vivalla sedan processledarens tjänst togs bort. Vår studie kommer fram till att det inte finns någon konkret handlingsplan för hur det civila samhället ska mobilisera sig själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)