Körorganisation : En studie i körledningars arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

 

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om körer och körorganisation och har som syfte att ge en fördjupad förståelse för körers organisering och körledares yrkesroll. Detta görs genom att studera fyra aspekter av körarbetet nämligen organisering, repertoar, ledarskap och marknadsföring. Frågeställningen som ska besvaras är:

Hur ser körledningens arbete ut med att teoretiskt lägga grunden för en konsert?

Inledningsvis förklaras den körteoretiska grund (Uggla, 1979, Lundgren, 1999) på vilken uppsatsen vilar. Deras ställningstaganden förstärks och styrks genom att koppla dem till organisations-, beteende-, marknadskommunikations- och ledarskapsforskning.

I undersökningen har det genomförts kvalitativa intervjuer med sju körledare varav tre kommer från kyrklig körverksamhet och fyra kommer från verksamhet inom fristående körer. Intervjuerna har förts i löst strukturerade samtal och dokumenterats genom ljudupptagning.

De resultat som har framkommit är att körer som arbetar med större projekt tenderar att ha en stark styrelse med exekutiva arbetsgrupper medan körer som arbetar i mindre projekt samt kyrkans körer ofta drivs av en ensam körledare som möjligtvis har stöd från en rådgivande styrelse som främst har ansvar för koristernas trivsel.

Körledarna tenderar att ha väldigt fria händer vid val av repertoar. Dock har ibland styrelsen en hand med i spelet genom att fastställa övergripande mål. Vid konserter är det viktigt att körledaren genom disponering av verk ger den en dynamik med tydliga höjd och lågpunkter för att behålla åhörarnas intresse.

Körledarnas syn på sin egen roll är att de har ansvar för repertoar, repetition och konserter samtidigt som de måste inspirera sina korister socialt och konstnärligt och verka för en god sammanhållning i kören.

Körernas nyrekrytering sker oftast genom kontakt- eller ryktesvägen medan marknadsföringen inför konserter primärt sker genom affischering, flygblad och annonser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)