Fokus på lärandemål Sjuksköterskestudenters och handledares uppfattningar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Mariam Kanjah; [2014-09-16]

Nyckelord: Lärandemål; Uppfattningar; Sjuksköterskestudenter; Handledare; VFU;

Sammanfattning: Sammanfattning: Den här undersökningen hade som syfte att identifiera och beskriva sjuksköterskestudenters och handledares uppfattningar av lärandemål och hur man uppnår dem på en studentdriven vårdavdelning samt att belysa hur sjuksköterskestudenter upplever sina möjligheter att uppnå lärandemålen i en given kontext. Undersökningen genomfördes, utifrån ett vårdpedagogiskt och pedagogiskt perspektiv, på en vårdavdelning inom akutsjukvård som har som uppdrag att både driva god infektionsvård och verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskestudenter. Initialt studerades enkätsvar med studentutvärderingar som visade att 91 % av studenterna bedömde sina möjligheter att uppnå utbildningsmålen som ganska bra till utmärkta. En kvalitativ metod i form av intervjuer användes för att identifiera uppfattningar och intervjuerna analyserades med hjälp av fenomenografisk metod. Totalt 22 intervjuer genomfördes med sjuksköterskestudenter i VFU under termin 3 och 5 och både nuvarande och tidigare handledare. En informant lämnade in en skriftlig berättelse. Nio kvalitativt skilda uppfattningar identifierades och strukturerades utifrån frågeställningarna: Hur tänker studenter och handledare om lärandemål och hur man uppnår dem? Vad är lärandemål? Vad är det som gör att man når målen? Är det något som studenten gör? Är det något som handledaren gör? Hur vet man att lärandemålen är uppnådda? Vem bedömer att lärandemålen är uppnådda och hur går bedömningen till? Resultatet ger en mångfasetterad bild av lärandemål med olika funktioner och karaktär: som verktyg som kan användas på olika sätt och garanti för rättvis bedömning, som formella eller personliga och konkreta eller abstrakta. Lärandemål uppnås med hjälp av handling av både studenter och handledare samt med hjälp av rätt inställning hos de båda. Lärandemål uppnås också med hjälp av rätt förutsättningar i form av a) struktur, b) pedagogiska handledare och c) andra studenter. Lärandemålet är uppnått när man känner sig säker och när man får bekräftelse från patient och från handledare. Bedömning görs av alla och på olika sätt: a) kontinuerligt under VFU:n och b) i särskilda bedömningssamtal. Resultatet innehåller ny kunskap om sjuksköterskestudenters och handledares uppfattningar av lärandemål, men kan också sägas styrka tidigare forskning om lärande i VFU, även om jämförelse omöjliggörs av olika forskningsmetoder. Resultatet ger flera intressanta uppslag till fortsatt forskning om lärandemål och hur man kan arbeta med dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)