Fotbollsdomares upplevelser och hantering av kritik samt vad som motiverar dem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning: Fotbollsdomare utsätts för en mängd olika stressorer. De använder sig av olika copingstrategier för att klara av dessa. Domare får utstå både knuffar, sparkar, slag och dödshot. Motivationen till att trots allt fortsätta döma har visat sig ligga i kärleken till sporten. Det saknas dock kvalitativ forskning inom området. Syftet var att undersöka fotbollsdomares upplevelser och hantering av kritik samt vad som motiverar dem att fortsätta. En intervjuundersökning genomfördes med åtta fotbolldomare. Resultatet gav nya insikter som visade att domare upplever kritiken de möter som träffande, förföljande, utsättande, ångestfull, påhoppande samt gav dem prestationskrav. Man hanterar kritiken genom att ta in viss kritik och undvikande av konflikter. Det som motiverade dem var att ta ansvar, hög strävan, glädje och inspiration. Att inte avancera i seriesystemet fick dem att tappa motivation. Domarna använde sig inte av mentala förberedelser inför match. Mentala förberedelser kan kanske underlätta för domare i sin arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)