Individanpassad marknadsföring i online-modebranschen - en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska konsumentens uppfattning av online-modeföretags individanpassade marknadsföring. Konsumentens uppfattning syftar till att ge perspektiv på utformningen av den individanpassade marknadsföringen samt hur den skall förhållas i en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande. Metod: Kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Vår primärdata utgörs av tio djupintervjuer samt en telefonintervju med en sakkunnig inom området. Urvalet av respondenter bestod av män och kvinnor i åldrarna 20-30 år som hade handlat online minst en gång under de senaste sex månaderna. Teoretiska perspektiv: Studien handlar om individanpassad marknadsföring och den teoretiska ramen utgörs av De Fem I:na, Lojalitet, Integritet och Customer Relationship Management. Empiri och analys: Empirin utgörs av våra tio djupintervjuer och har analyserats med hjälp av vår teoretiska referensram. Analysen utgörs av tre teman grundade i konsumentens uppfattning samt utformningen av individanpassad marknadsföring. Resultat: Upptäckter som gjorts innefattar bland annat att individanpassad marknadsföring tycks väcka större uppmärksamhet än allmänt riktad reklam samt att lojalitet och integritet påverkar hur konsumenten uppfattar en individanpassad annons. Vidare är relevans och tajming av stor betydelse vid utformningen av individanpassad marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)