Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. Metod: Studien är av kvantitativ art och tillämpar en deduktiv ansats där sju hypoteser ställs för att besvara studiens syfte. Urvalet består av de 60 största börsnoterade företagen inom respektive land i Skandinavien, mätt per omsättning. För att genomföra studien inhämtas data med utgångspunkt från databasen Thomson Reuters Eikon, samt respektive företags årsredovisningar. Data analyseras genom deskriptiv statistik, korrelationsanalys och multivariat regressionsanalys. Resultat & slutsats: Studiens resultat påvisar en generellt låg genomsnittlig efterlevnadsgrad av redovisningsstandarden IFRS 13 i Skandinavien, nämligen 68,2% år 2018. Av studiens sju variabler var endast företagsstorlek och revisionsbyrå signifikanta på en 5%-nivå, vilket innebär att samband däremellan kan säkerställas.  Examensarbetets bidrag: Studien breddar kunskapen kring skandinaviska företags efterlevandsgrad av IFRS 13. Det teoretiska bidraget handlar om att stärka tidigare funna samband mellan regelefterlevnad och variabler som kan förklara efterlevnaden. Det praktiska bidraget riktas mot kapitalmarknadens intressenter som kan dra nytta av denna studie som underlag vid beslutsfattande, även mot IASB för utvecklingsarbete kring redovisningsstandarden.  Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan breddas genom att anamma andra delar av IFRS 13, och även undersöka specifika delar av IFRS 13 punkt 93 på en detaljerad nivå. Andra förslag är att bredda studien mot andra europeiska länder, undersöka små- och medelstora företag, samt fokusera på kvantitet snarare än kvalitet. Nyckelord: IFRS 13, efterlevnad, bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)