”Här kommer våra svenskar!” : En kvalitativ studie om diasporaturismens påverkan på identitetsupplevelsen hos svenska andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

Sammanfattning: “Här kommer våra svenskar!” är en turismvetenskaplig studie som undersöker hur andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien beskriver sina motiv till diasporaresor samt hur diasporaresorna påverkar andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien identitetsupplevelser. Studien har hållit en kvalitativ ansats där nio informanter intervjuades om deras erfarenheter av diasporaturism. Den tidigare forskning om diasporaturism har legat till grund för vår studie. Majoriteten av den tidigare forskningen om diasporaturism fokuserar på första generationens invandrare. Forskning om andra generationens invandrare i allmänhet och andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien i synnerhet är bristfällig. Denna studie påvisar att det finns indikationer på att diasporaturism har en påverkan på identitetsupplevelsen hos andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien. Utöver att studiens informanter bekräftar den tidigare forskningens resonemang om diasporaturisters resemotiv kan studien även presentera ett outforskat bakomliggande resemotiv hos informanterna vilka är intressanta implikationer för den framtida forskningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)