Boendesegregation innebär exkludering! : En kvalitativ studie om boendesegregation i Stockholmsförorter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare är en aspekt som behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i samhället. De teoretiska utgångspunkter som använts i denna uppsats är Erving Goffmans teori om stigma som ligger till grund för Loïc Wacquants teori om territoriell stigmatisering och Bourdieus teori om det sociala rummet. Uppsatsen är baserad på semistrukturerade intervjuer, sammanlagt är det tio intervjuer som har genomförts. Resultat och analys kapitlet presenterar datamaterialet i form av fem teman, det första temat är att ett politiskt spel. Det andra temat är tillhörighet gentemot segregerade bostadsområden, det tredje temat är uppdelning vi invandrare och de svenskarna. Därtill är det fjärde temat stämpling och fördomar som exkluderar invandrare från det svenska samhället och slutligen är det sista temat känsla av utanförskap. Detta för att besvara uppsatsens frågeställningar. I den avslutande diskussionen presenteras en sammanfattning av uppsatsen, men även diskuteras boendesegregation i förhållande till det framtagna resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)