Sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med blodsmitta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kunskap kring hantering av blodsmittade patienter är avgörande för hur sjuksköterskor bemöter dem. Att ta hand om patienter som har en blodsmitta är en del av vårdyrket. Patienter som lever med blodsmitta upplever att de blir diskriminerade inom vården vilket påverkar hälsan negativt. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med blodsmitta. Metod: En beskrivande litteraturstudie som innehåller elva vetenskapliga artiklar som hittades i databasen PubMed. Huvudresultat: Resultatet redovisas genom fyra huvudrubriker, Betydelsen av sjuksköterskans kunskap och utbildning, Sjuksköterskors osäkerhet i vårdandet, Stigmatisering mot patienter med blodsmitta och Sjuksköterskans värdegrund. Resultatet visar att sjuksköterskor ofta känner att de saknar kunskap och utbildning att vårda patienter som lever med blodsmitta. Bristande kunskap och utbildning bidrar till en negativ inställning till vård av denna patientgrupp. Slutsats: Denna studie kan hjälpa till att identifiera brister i hanteringen av blodsmittade patienter och därmed bidra till att alla får vård på lika villkor. Genom att identifiera brister kan utbildningsprogram utformas till syfte att skapa en personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)