Hur socialt är ett socialt intranät? : En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Emelie Christensson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker. Design Forskningen om internkommunikation via sociala intranät är fragmenterad och i behov av fler teoribaserade studier. I den här studien används det närliggande forskningsfältet internkommunikation samt teorin “Three levels of ISM” för att utveckla teoretiseringen av forskningsfältet internkommunikation via sociala intranät. I studien undersöks kommunikationen inom ett socialt intranät i en svensk offentlig organisation genom kvalitativ innehållsanalys med hjälp av de fyra teorierna om internkommunikation och kommunikation via sociala intranät. Resultat Analysen visar på att kommunikationen är mycket begränsad samt att en stor mängd av kommunikationen inte ens berör organisationens angelägenheter utan snarare privata angelägenheter. Vidare innehåller kommunikationen deltagande, kunskapsdelande och meningsskapande kommunikation i mycket liten utsträckning. Detta visar på att organisationen inte utnyttjar det sociala intranätet i enlighet med samtida forskning om internkommunikation, utan istället positionerar sig närmare det klassiska perspektivet. Därtill visar resultatet problem med teorin ”Three levels of ISM” vilket leder till att teorin problematiseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)