Inträdet till revisionsbyråns finrum : En studie som behandlar revisionsbyråernas rekryteringsprocess till ett partnerskap

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Att vara partner i de större revisionsbyråerna i Sverige innebär dels att en roll som delägare axlas och dels att individen fortsätter tjänstgöra i den operativa verksamheten. Medarbetarnas motivation till att ta klivet högst upp för karriärstrappan och anamma ett partnerskap har studerats. Däremot, en studie som ser till vad byrån letar efter hos den optimala partnern har tidigare inte genomförts. Syftet med studien är att utreda och skapa förståelse för den rekryteringsprocess som tillämpas när en ny partner ska väljas ut inom de större revisionsbyråerna i Sverige. Studien tillämpar en tvärsnittsdesign med en abduktiv ansats för att utreda hur rekryteringsprocessen genomförs i de fem största revisionsbyråerna i Sverige. Denna förståelse fångas genom kvalitativa intervjuer som genomförs med nuvarande partners. För att skapa förståelse för denna process ur ett teoretiskt perspektiv appliceras styrformerna; resultat-, beteende- och normativ styrning. Utifrån detta kan en teoretisk reflektion genomföras samt öppna för studiens abduktion genom en inducering av den empiriska informationen. Studien finner att revisionsbyråerna genomför både interna och externa rekryteringar, där interna rekryteringar förespråkas. Inom revisionsbyråerna finns tre olika partnertyper; omsättningspartners, ledarpartners samt specialister. Resultatet visar att en revisionsbyrå eftersöker individer med ett affärsmannaskap, genom en kommersiell attityd och entreprenöriella egenskaper. Dessutom är kandidatens förmåga att leda och utveckla medarbetare väsentligt. Trots ovan visar studiens resultat på att partnerrekryteringen är baserad på den aktuella situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)