Kvinnans rätt att bli hörd : En netnografisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Utöver information från barnmorska, offentliga diskussioner samt samtal med släkt och vänner söker de flesta kvinnorna information om smärtlindring på sociala media om val av smärtlindring under förlossningen. Flertalet kvinnor vill använda någon typ av smärtlindring och förväntar sig att själva välja.   Syfte: Syftet var att belysa föderskors upplevelse av att ej blivit lyssnade på i val av smärtlindring under sin förlossning. Metod: Netnografisk metod användes. Författaren verkade som dold observatör på två internettbaserade forum. Inläggen som användes i studien var skrivna av anonyma deltagare. Kozinets (2015) dataanalysmodell användes för att analysera resultatet. Resultat: Kvinnor i forumen upplevde att de inte fått föra sin talan angående val av smärtlindring under förlossningen. Barnmorskor hade tagit beslut utan förklaring till varför och utan deras medgivande. Kvinnor kunde både känna sig nekade och påtvingade smärtlindring. De berättade om situationer då sjukvårdspersonalen inte bemött dem på ett professionellt sätt, vilket ledde till en negativ förlossningsupplevelse. Slutsats: Det är av stor vikt att kvinnan får föra sin talan under förlossningen. Rätten om självbestämmande ska följas och smärtlindringen behöver anpassas personligen till varje kvinna. Detta för att skapa god förlossningsvård. Mer kunskap inom ämnet obstetriskt våld behövs så att det ej uppstår. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)