Sjörövarflickor och mjuka pojkar : En genusundersökning av barnlitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Emma Palm; [2017]

Nyckelord: Genus; könsroller; könsstereotyper; barnlitteratur; textanalys;

Sammanfattning: Målet med denna kandidatuppsats är att utreda hur flickor och pojkar framställs i fyra olika barnböcker för åldrarna 6-12. De valda böckerna finns med på två topplistor över de mest utlånade barnböckerna och författarna i Sverige 2016 och 2017. Hälften av böckerna är skrivna av manliga författare och resterande av kvinnliga författare för att se om deras framställningar av könen skiljer sig åt.   I uppsatsen används en textanalytisk metod ur genusperspektiv med fokus på karaktärerna, en komparativ metod för att jämföra böckerna, samt en hermeneutisk metod för att se hur delarna (karaktärernas egenskaper) utgör helheten (karaktären). Karaktärerna fungerar även som delar vilka utgör berättelsen, helheten. Teorier som ligger till grund för analyserna är feministiskt inriktade med namn som Yvonne Hirdman och Elaine Showalter i framkant, såväl som teorier där barns lärande behandlas, där Maria Nikolajeva är ett viktigt namn.   Resultatet av analyserna visar att i samtliga böcker av män beskrivs flickorna mer som objekt än aktiva karaktärer. Om flickorna är handlingskraftiga får de förolämpande ord riktade mot sig, som ett försök att reducera dem till ting skapta för pojkarnas ögon. I de kvinnliga författarnas böcker finns inga tydliga förväntningar på könen. Flickor och pojkar får bete sig traditionsenligt men även normbrytande utan att ögonbryn höjs. Att skillnader i kvinnornas och männens karaktärsgestaltning påträffas kan bero på att män i alla tider vunnit sin överordnade position tack vare tydliga åtskillnader mellan män och kvinnor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)