Säkerhets- och kostnadsjämförelse för maskinskydd kring balningslinje : En jämförelse av förreglingsbrytare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-principen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens farliga upphov. För att konstruera bort detta är det viktigt redan på ett konstruktionsstadie att identifiera och bygga bort dessa områden med till exempel ett maskinskydd kring maskiner. Tillträdesplatser måste vara noga övervakad för att det ska vara en säker användning av maskin enligt maskindirektivet 2006/42/EG. I denna rapport har säkerhet såväl som kostnader setts över för en befintlig förreglingsbrytare på tillträdesplatser för en balningslinje och undersökt om kostnader kan minskas med föreslagen PROFInet baserat förreglingsbrytare. Den harmoniserade standarden EN ISO 13849-1:2016 tar upp ett sätt för att utvärdera säkerheten kring en maskins styrsystem allt utvärderas efter begreppet PL, Performance Level. För att räkna ut PL vid säkerhetsjämförelse användes SiSteMa och för att räkna ut kostnaden av dem olika alternativen emellan har en intervju kring kostnader gjorts och presenterats som en kvot. Säkerhetsjämförelse visar att PLd är bibehållen. Kostnadsjämförelsen visar att den föreslagna lösningen är dyrare än den befintliga men att en undermålig prisuppskattning kan ligga bakom detta. En aspekt av den nya förreglingsbrytaren som inte sågs över i rapporten men värt att nämna i slutsatsen kring säkerhets- och kostnadsjämförelse är att det föreslagna förreglingsbrytaren med PROFInet är en flexibel lösning med enkel felsökning. Framtida arbeten kring säkerhet vid balningslinje hade varit att titta på resterande tillträdesplatser som övervakas av ljusbomar och se om kostnader går att få ner där.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)