Stepped Care - Framtidens vårdform? : En pilotstudie av stegvis behandling av OCD vid Ångestenheten, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Den vård som har starkast evidens vid behandling av tvångssyndrom, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), är kognitiv beteendeterapi (KBT), innehållande exponering och responsprevention. Idag är tillgången till denna vård begränsad främst på grund av för få behandlare. Tidigare forskning pekar på att personer med OCD kan bli hjälpta av mindre terapeutintensiva behandlingar. Att leverera vård stegvis med ökande behandlingsintensitet; Stepped Care, kan vara ett sätt att öka tillgängligheten av KBT. Denna pilotstudie har undersökt Stepped Care för OCD i form av tre steg, på Ångestenheten, Karolinska Universitetssjukhuset. Det primära syftet har varit att bidra till kunskapsinsamlingen kring Stepped Care vid OCD. Sammanlagt 19 vuxna patienter ingår i pilotstudien. 8 blev förbättrade efter självhjälp, 5 efter gruppbehandling, 2 efter individualterapi samt 4 bortfall. Av dessa behöll 7 av självhjälps-, 3 av grupp- och ingen av individualpatienterna sina framsteg vid en uppföljning 12 veckor efter avslutad behandling. Totalt tog behandlingen 244 terapeuttimmar i anspråk, vilket är mer än en halvering mot traditionell individualbehandling. Resultaten tyder på att Stepped Care är ett intressant alternativ för att effektivisera och öka tillgängligheten av vård för OCD-patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)