Kvalitetssäkring och ledtidsreducering av produktionsprocess – brandsågen

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Detta arbete har utförts på avdelningen för produktion av brandglas hos en av Sveriges främsta glasleverantörer, Martin G Anderson. Företaget upplever i dagsläget låg lönsamhet för deras brandglasprodukter. Anledningen till detta beror på problem i form av långa ledtider, stökiga arbetsutrymmen och allmän oreda på avdelningen. Målet med arbetet har således fokuserat på att kartlägga slöserier i tillverkningsprocessen för brandglas som ger upphov till dessa problem, samt reducera ledtiden och samtidigt kvalitetssäkra processen. Arbetets metodgång är av en analyserande karaktär, där en stor del av tiden ägnats åt insamling av data i form av observationer, intervjuer samt litteraturstudier.  Arbetet initierades med att undersöka nuläget och utföra en nulägesanalys. Manuella tidtagningar utfördes under fyra veckor i syfte att få en bild över hur ledtiden ser ut i dagsläget. Därefter användes verktyg inom Lean för att analysera den information som sammanställts i nulägesbeskrivningen. Exempel på verktyg som tillämpats är styrdiagram, 7+1 leanslöserier samt rotorsaksverktyget 5 varför.  När nuläget var känt och insamlad data analyserad, tillämpades Lean verktyget 5S för att reducera de slöseri som identifierats i processen. En ny manuell tidtagning utfördes där resultatet visar en 19% reducering av ledtiden. Slutligen presenteras förslag till fortsatt arbete. Dessa förslag består bland annat av fortsatt tillämpning av verktyget 5S, men även hur en mer hållbar process kan åstadkommas utifrån social hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)