Energikartläggning av Härnösands simhall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

Sammanfattning: Simhallar är en byggnadstyp med stor energianvändning. Härnösands simhall har en månatlig elenergianvändning på 100 000 kWh, vilket motsvarar fyra normalvillors årsanvändning. Arbetets syfte är att beräkna var energin används och se vilka energieffektiviseringsmöjligheter det finns för att minska användningen. Energikartläggningen har gjorts genom att samla in information från besök på anläggningen, driftkort, ritningar, avläsa värden på enheter, pumpar och värmeväxlare och prata med driftpersonal. Simhallen består av en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng, plaskavdelning, relax, gym och restaurang. Den renoverades under 2010. Härnösands simhall har en energifördelning och energianvändning som liknar genomsnittliga simhallar. Härnösand använder 2 700 MWh per år i total inköpt energi, där både fjärrvärme och el ingår. Den har en energianvändning på 13,6 kWh/besökare medan andra tidigare beräknade simhallar ligger mellan 8–24 kWh/besökare. Simhallen använder 50–100 kWh per timme under natten och 180 – 230 kWh under en timme då simhallen är öppen. Simhallen har ett över lag gott energitekniskt utformande. De områdena med tydligast potential för energieffektivisering är spillvatten från duschar, belysning och ventilation. Årligen spolas 200 000 kWh i avloppet med duschvatten. Det krävs troligtvis för stora insatser för att kunna tillgodogöra sig den energin. Belysningen och ventilationen har en del potential att kunna minska energianvändningen, men det har inte gått att beräkna.  Härnösands simhalls energi fördelas genomsnittligt och energianvändningen per besökare är genomsnittlig, jämfört med sju andra badhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)