”Det är något som du vill ha, som är gratis, som kan hämtas, som ingen kan spåra” En kvalitativ studie om vilka anledningar personer som fildelar ger sina handlingar och hur dessa motiverar sina handlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Illegal fildelning är en utav de mest genomgripande formerna av brott som sker över internet idag. Under det senaste decenniet har den enorma tillgången till internet och användande av datorer lett till stor ökning av fildelning och undersökningar tyder på att många människor fildelar i Sverige. I detta arbete är syftet att få djupare förståelse för fenomenet illegal fildelning, med fokus på att undersöka vilka anledningar personer som fildelar ger av sin illegala aktivitet och hur de motiverar sitt handlande. Arbetet genomfördes med ett kvalitativt arbetssätt där fem personer som fildelar illegal intervjuades. Intervjuerna genomfördes med en mer flexibel intervjuteknik för att uppmuntra till fritt berättande men med några fasta frågor. Sociologiska/ kriminologiska teorier användes som verktyg för att förstå och analysera intervjumaterialet. Studien visar på att det ges olika anledningar till fildelande, såsom möjligheten och enkelheten att fildela, bristande ekonomi och att det inte finns någon större risk för att upptäckas och straffas. Intervjupersonerna motiverar sitt handlande genom att hävda att fildelandet inte skadar någon, att det inte har någon inverkan på film- och musikindustrin och att film-och musikindustrin får skylla sig själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)