"Det är ju verksamheten som ska ändra på sig, inte barnen"- En studie som förskollärares syn på pedagogisk dokumentation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Vi har upplevt en problematik gällande hur man arbetar med pedagogisk dokumentation ute i förskoleverksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger definierar och arbetar med pedagogisk dokumentation. För att undersöka detta har vi utgått från tre frågor: Hur definierar pedagogerna pedagogisk dokumentation? Hur arbetar pedagogerna vidare med sin pedagogiska dokumentation? Vi valde att intervjua förskollärare då dessa har en fördjupad kunskap om den pedagogiska dokumentationens syfte och vikt i verksamhetens kvalitetsarbete.Det som framkom i vår studie är att förskollärare har olika uppfattningar om vad pedagogisk dokumentation är. Det framkom även en del fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation. De svar som vi fått fram har vi analyserat utifrån en modell av verksamhetsteori som är framtagen av Yrjö Engeström. Resultatet av analysen blev att de förutsättningar som finns på förskolan är en avgörande faktor för hur man arbetar med pedagogisk dokumentation. Dock ansåg alla förskollärare att pedagogisk dokumentation är ett effektivt arbetssätt för att utvärdera och utveckla verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)