Välkommen ombord? : En studie om arbetsplatsintroduktion för nya medarbetare i IT-branschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Arbetsplatsintroduktion och onboarding handlar om att hjälpa nya medarbetare att transformeras från organisatoriska outsiders till att bli organisatoriska insiders. Genom att använda sig av strukturerade och formaliserade onboardingprocesser som baserar sig på vetenskaplig forskning kan organisationer bidra till att de nya medarbetarna får förståelse för sina arbetsuppgifter och sin roll i organisationen och hjälpa dem utvecklas till produktiva och engagerade medarbetare. Denna studies syfte är att undersöka hur arbetsplatsintroduktionen inom ett företag upplevs av nyanställda medarbetare genom att besvara forskningsfrågorna; sker det någon systematisk arbetsplatsintroduktion inom organisationen och hur är denna arbetsplatsintroduktion utformad? Hur upplevs introduktionsperioden av nya medarbetare? Hur kan arbetsplatsintroduktion förstås med utgångspunkt i teorier rörande onboarding och organisationssocialisering? Metoden är kvalitativ och empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex informanter som samtliga arbetar inom IT-branschen. Det teoretiska ramverk som använts vid analys av insamlad empiri utgörs av Bauers (2010) modeller över organisatorisk och individuella aspekter av onboarding samt Lindelöws (2016) teori avseende innehållet i arbetsplatsintroduktion. Resultatet pekar på att den studerade verksamheten arbetar informellt och ostrukturerat med arbetsplatsintroduktion och att de nya medarbetarnas upplevelse ger uttryck för ett behov av förändring och formalisering av arbetsplatsintroduktionen. Ett förslag till förändring av den studerade verksamhetens arbetsplatsintroduktion som utgår från informanternas upplevelser och det teoretiska ramverket presenteras där åtgärder innefattar exempelvis mentorskapsprogram och tydligare information till nya medarbetare angående verksamhetens kultur och kärnvärden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)