Brytningsförslag: Välkomma-malmen LKAB Malmberget

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Erik Jänkänpää; [2007]

Nyckelord: Brytningsmetoder; Bergmekanik; Bergteknik;

Sammanfattning: Föreliggande rapport tillkomm på uppdrag av LKAB i Malmberget. Företaget
som är verksamt inom gruvindustrin, är den största producenten inom
järnmalmsbaserade produkter i Sverige.

I Malmberget där en av företagets två aktiva gruvor ligger, har det åter
blivit aktuellt att bryta en malmkropp som heter Välkomma. Malmkroppen
bröts tidigare både från dagen och under jord. Den aktuella malmkroppen har
en teoretisk malmmängd på 7883kTon och det är mellan nivåerna 430m
avvägning och 600m avvägning som en brytning är aktuell. På grund av att
malmen är relativt smal och flack så fanns det bara ett fåtal
brytningmetoder som var lämpade.

Målet med examensarbetet var att ta fram en lämplig brytningsmetod för
Välkomma malmen.

Brytningsmetoder som har studerats i litterturstudien är skivrasbrytning,
längsgående skivrasbrytning, igensättningsbrytning, rillmining, VCR-metoden
och skivpallsbrytning. Från analysen av dessa kunde en metod,
skivpallsbrytning utan återfyll väljas ut. För att få en referens till
dagens metod för brytning av smala malmkroppar gjordes en jämförelse mellan
skivpall och längsgående skivrasbrytning. Skivpallsbrytningen utformades i
tre olika varianter, alternativ 1 - 3. Detta för att se om kostnaderna
skiljer sig beroende på utformning.

Beräkningar av storlek på brytningsrummen för skivpall utfördes med hjälp
av Stability Graph Method. Indata till beräkningsmodellen räknades fram med
hjälp av Q-systemet, Examine2D samt befintliga data från tidigare
undersökningar.

Slutsatsen som kan dras från detta arbete var att utifrån de förutsättningar
som finns idag, är metoden som redan används för att bryta smala malmkroppar
den mest fördelaktiga jämfört med de andra metoder som studerats. Dock kan
en tillämpning av skivpall med återfyll bli aktuell om påverkan på markytan
inte är möjlig eller önskvärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)