Uttalsundervisning i SFI. Kvalitativa intervjuer med fyra lärare

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Johanna Togelid; [2012]

Nyckelord: SFI; uttalsundervisning och prosodi;

Sammanfattning: Resultat: Gemensamt för alla lärarna är sättet på vilket de undervisar i uttal. Alla använder sig av körläsning iolika grad. Andra metoder bland lärarna att öva uttal är bland annat hörövningar, diktamen, imitation ochhögläsning. I avsnittet uttalsundervisningens olika perspektiv (se kapitel .4) fann jag att fokus iuttalsundervisning bland forskare är prosodi och betoning. Denna syn delas av tre av de fyra lärarna i olikautsträckning med motiveringen ”för har man den så kan man slarva mycket med det andra” (lärare B). Intressantatt se är även att ingen av lärarna vet vad som står i styrdokument om uttal.Synen på uttalsundervisning skiljer sig åt mellan folkhögskolan och den kommunalt styrda vuxenutbildningen.På folkhögskolan är intresset för uttalsundervisning betydligt mindre, prioriteringen lägre, medvetenheten omvad styrdokument säger mindre samt att ansvaret för uttalsundervisningen tycks läggas över på andra lärare. Påden kommunalt styrda vuxenutbildningen är resultatet tvärtom. Skillnaderna kan dock bero på hur länge lärarnahar undervisat på SFI istället för på vilken typ av skola de undervisar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)