Estetik och dess betydelse i Storyline för hållbar utveckling

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Storyline är en undervisningsform som utgår ifrån elevernas tankar och skapande. Denna studie syftar till att utveckla kunskap om vilken betydelse som estetik har för Storyline, samt hur estetiska processer kan vara främjande för elevers förståelse i undervisning genom en Storyline riktad mot hållbarhet. Studien är en del av ett aktionsprojekt som pågått under våren 2021 på en svensk grundskola som arbetar årligen med Storyline i undervisningen. Metoden som använts är observation, främst deltagande observation, som dokumenterats med anteckningar, fotografier och filminspelningar. Resultatet analyseras med stöd i pragmatiska och sociokulturella teorier samt det centrala begreppet estetiska erfarenheter. Analysen är gjord genom hermeneutisk tolkningsprocess och förstås utifrån delar i förhållande till helhet i undervisningskontext. Studien visar på flera exempel på estetiska moment i Storyline där elever får förutsättningar för att utveckla sina förmågor för reflektion, kreativitet, social interaktion och förståelse. Genom att eleverna får stöd och undervisning genom estetiska och skapande processer att utveckla dessa förmågor ges även förutsättningar för dem att bli medvetna och ansvarstagande individer i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)