Kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Att amma sitt barn i minst sex månader efter födseln ses som mest fördelaktigt för barnets hälsa och även ur ett folkhälsoperspektiv. Ändå så är det inte många som faktiskt helammar efter sex månader.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av amningsstöd av hälso- och sjukvårdspersonal.  Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med en integrerad analys enligt Kristensson (2014). Systematisk sökning av litteratur skedde i databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed.  Resultat: I denna studie inkluderades totalt 12 originalstudier publicerade mellan åren 2017- 2021 med totalt 443 kvinnor inkluderade. Ett tema, två kategorier och 10 underkategorier identifierades. Det tema som identifierades var Ammande kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal och de två kategorierna som identifierades var Positiva upplevelser av amningsstöd och Negativa upplevelser av amningsstöd. Resultatet av studien visar att kvinnor generellt uppskattar det stöd de fått om amning av hälso- och sjukvårdspersonal. Dock upplevs stödet som bristande hos majoriteten både under graviditeten och efter barnet är fött.  Slutsats: Kvinnorna beskrev att de hade både positiva och negativa upplevelser av amningsstöd. För att kvinnor ska ha förutsättningar att fortsätta amma behöver de få tillgång till kontinuerligt stöd från hälso- och sjukvården under graviditet samt postpartum. Mer forskning krävs inom svensk hälso- och sjukvård för att kunna implementera nya arbetssätt som främjar amningsstöd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)