"Jag tror inte sociala medier påverkar oss, men jag är inte helt säker" : En kvalitativ studie om hur unga vuxna upplever sociala medier och hur de påverkas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte var att öka förståelsen för hur kvinnor och män i åldrarna 20-25 upplever och påverkas av sociala medier, med aspekter som makt, integration och genus. Således utgår studien ifrån frågeställningen, Hur upplever unga vuxna sociala medier och hur påverkas dem? som berör upplevelsen av hur sociala medier kan påverkar individen. Studiens empiri har formats genom semistrukturerade intervjuer, vidare bygger studien på ett Hermeneutiskt förhållningssätt där intervjuerna väglett de teorier som lyfts upp. Empirin har därefter analyserats med hjälp av teorierna, Makt, Interaktion och Genus. Resultatet visar att upplevelserna, samt påverkan av sociala medier är både positiva och negativa i förhållande till individens egna uppfattningar. Upplevelserna är i stora drag entydiga även om viss variation beroende av individuella faktorer påträffas. Det tyngre betonade resultatet i undersökning var upplevelsen av kränkningar och nätmobbning på sociala medier. Parallellt har respondenterna indikerat på att den sociala sammanhållningen har en ökad effektivitet, då sociala medier har bidragit och underlättat för att socialisera samt hålla kontakten med andra individer.    Nyckelord: Genus, Interaktion, Makt, Sociala medier, Uppfattningar, Upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)