Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. Dagens elever ser delar av sin omvärld och kommunicerar med omgivningen via internet och behöver idag kunna hantera det som ett verktyg i undervisningen. Gymnasiekursen Teknik 1 ska enligt Skolverkets styrdokument lära ut hur internet utvecklats i samspel med samhället både ur ett tekniskt och etiskt perspektiv. Eleverna ska utifrån undervisningen kunna använda internet för informationsinhämtning och till exempel förstå vad som styr uppfattningar om kvinnligt och manligt inom systemet internet. Utbildningsvetenskaplig forskning konstaterar att både lärare och elever har svårigheter i undervisningen av komplicerade tekniska system såsom internet. Många elever visar på svårigheter att förstå de abstrakta delarna kring internet vilka är viktiga att förhålla sig till eftersom dessa påverkar oss omedvetet. De har till exempel svårt att se vilka aktörer och tjänster som finns bakom det gränssnitt som de möter i sin mobil. Tekniklärare uttrycker en osäkerhet och behöver fördjupa sina kunskaper om internet. De har en tendens att undvika det abstrakta till fördel för förenklade beskrivningar. Läromedel behöver hjälpa till att förklara dessa delar och skapa ett professionellt begreppsspråk. I detta examensarbete analyseras läromedel för gymnasiekursen Teknik 1 för att undersöka hur det tekniska systemet internet gestaltas, samt hur väl detta stämmer överens med Skolverkets styrdokument. Med hjälp av Claes Klasanders modell för tekniska system kan läromedlen kategoriseras och graderas för att få en uppfattning om hur kunskaper kring internet lärs ut. I analysen har även tydligt förekommande sätt att undervisa formats till det som valts att kallas följemeningstema. Dessa teman som grundar sig på Claes Klasanders modell (2010) beskrivervad undervisningen fokuserar på, vad målet med undervisningen är samt på vilket sätt man talar om ämnet i undervisningen. Tre olika läromedel jämförs sinsemellan, samt även med kursplanenför Teknik 1. Analysen visar att läromedlen på olika sätt svarar mot de utmaningar som nämns i teknikdidaktisk forskning och krav från Skolverket. Libers läromedel Teknik 1 från 2021 har tyngdpunkten av sin beskrivning av internet i det tema som i analysen benämns som medborgaren, tekniken och miljön (se kap. 6.3.2). Temats idé om att utbilda medvetna medborgare med god kunskap om tekniken och dess roll i samhället, stämmer till stor del med kursplanen för Teknik 1 och tillfredsställer behovet från skolan att förklara de osynliga delarna av det tekniska systemet internet. Libers äldre läromedel Teknik från 2011 och Gleerups Teknik 1 från 2022 är relativt lika och beskriver båda internet genom det tema som här kallas de tekniska systemens historia. Här saknas delar av kraven från kursplanen för Teknik 1, framförallt kring internets samverkan med samhället och naturen och systemets mer abstrakta delar. Istället ligger tyngdpunkten på den konkreta tekniska utvecklingen och vidareutveckling av systemen genom historien. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)