Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. Datan har hämtats från läkemedelsbolagens årsredovisningar som sedan har granskats och använts till statistiska tester. Testerna utgör studiens empiri och analyseras sedan utefter presenterade teorier. Nobes & Parkers redovisningstraditioner utgör uppsatsens teoretiska bas. Enligt teorin delas länder in efter tillhörighet till antingen den anglosaxiska eller kontinentala redovisningstraditionen som grundar sig i kulturella olikheter. Hofstedes och Grays teorier används i mindre utsträckning för att stärka analysen. Utan vidare forskning är det svårt att dra konkreta slutsatser av resultatet. Undersökning 1 gav ett annat resultat än vad som förväntats enligt hypotes 1, och även om det finns indiciebevis som stödjer resultatet motsätts den primära teorin. Undersökning 2 gav ett signifikant resultat som blev över förväntan. Därmed är det svårt att förklara definitivt utifrån teorier; vidare forskning behövs. Undersökning 3 gav ett signifikant resultat som är i linje med hypotes 2 och stöds av teorin - det finns ett samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)