Prisstatistik i småorter : Tillvägagångssätt vid bristande prisstatistik i småorter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Marknadsanalys ger en grund för antaganden som bygger på marknadsvärdebedömningen, men mest simplifierat är att beskriva marknadsanalys som, ska jag köpa eller inte köpa? Frågan innefattar många delmoment för att avgöra efterfrågan och få en korrekt prisbildning. Men i studiens innehåll har delmomentet prisstatistik på sålda objekt mest fokus. Prisstatistik på sålda objekt är otroligt viktigt för att kunna få en korrekt prisbildning, däremot enligt Riksbyggen är det ibland utmanade att finna just den statistiken i småorter. Studiens syfte är att undersöka hur Riksbyggen arbetar i småorter med bristfälligt underlag för prisstatistik, samt utreda om det finns metoder för att bemöta osäkerheten som uppstår. Studien utfördes utifrån en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad gruppintervju med tre respondenter. Resultatet tydliggör att vid bristfällig prisstatistik framkommer en mängd osäkerheter som leder till att marknadsanalysen blir svårbedömd. Slutsatsen är att det finns metoder för att bemöta olika osäkerheter som presenterades i resultatet. Några exempel är, osäkerhetsintervall är lämplig att använda som en metod att bemöta osäkerheten som uppstår vid användandet av delmarknader och för äldre prisstatistik. Jämföra prisutveckling på villor och bostadsrätter är möjligt och kan användas som ett sätt att fylla ut statistikunderlaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)