Den bästa statistiken du någonsin sett : En retorisk studie av Hans Roslings användning av visuella hjälpmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Sammanfattning:

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur Hans Rosling i sina TED Talks använder bildspel och vilken funktion de fyller i hans presentationer. Genom att analysera Roslings bildmaterial i TED-föreläsningen ”The best stats you’ve ever seen” (2006) med utgångspunkt i Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationsmodeller exempel och illustrationer har uppsatsens mål varit att svara på tre frågor: (1) på vilket sätt argumenterar Rosling i sina föreläsningar? (2) hur bidrar det visuella i föreläsningarna till argumentationen? och (3) finns skillnader mellan hur programmet Gapminder World och de ”vanliga” bildspelsbilderna fungerar i argumentationen?

Analysen visar att Rosling i hög grad använder sitt bildmaterial för att driva argument med argumentationsmodellen exempel, men också med argumentationsmodellen  illustrationer. Detta gäller främst när Roslings bildspel visar animerade diagram i Gapminder World. Till viss del kan metaforiska visuella framställningar återfinnas vilka också kan ses som argumenterande. När bildspelet till största del består av text fyller det visuella inte någon argumenterande funktion utan förtydligar och stödjer främst Roslings muntliga framförande. Genom denna analys kommer uppsatsen fram till att det visuella bidrar till att driva argumentationen framåt på ett lättförståeligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)