Föräldrars erfarenheter av onlinespelande barn : En kvalitativ studie kring problemformuleringar och orsakssamband

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Barn har alltid haft andra förutsättningar än deras föräldrar. En skillnad idag jämfört med tidigare generationer är bland annat tillgång till nya medier för nöje, interaktion och informationssökande. Ett sätt att umgås på, är genom interaktiva onlinespel i en virtuell värld som aldrig tidigare varit möjligt. Detta har i vissa avseenden inneburit att frågor ställts över dess nackdelar i kontrast till den tjusning som onlinespelandet innebär. Syfte: Att beskriva och analysera hur föräldrar upplever ett problematiskt onlinespelande. Metod:Genom kvalitativa intervjuer har föräldrar fått definiera vad de anser vara ett problematiskt onlinespelande och vad de tror ligger bakom spelandet. Resultat: De frågeställningar som låg till grund för intervjuerna resulterade i vissa återkommande definitioner av ett problematiskt dataspelande såsom; kontrollförlust, manipulation, sviktande skolresultat, humörsvängningar och konflikter. Hur barnens spelande hade påverkat föräldrarna resulterade i definitioner av ökat kontrollbehov, konflikthantering, negativa förändringar inom familjen och självreflektion. Vad föräldrar trodde kunde ligga bakom det problematiska spelandet handlade om spänning och nöje, spelets konstruktion, lojalitet till andra spelare, identitetsskapande och oenighet mellan föräldrarna. Slutligen svarade föräldrarna på vilka råd de skulle ge andra; att reagera och agera, ställa ultimatum, samarbete mellan föräldrar och att anlita professionell hjälp. Reflektioner: Föräldrarna som deltog i intervjuerna hade visserligen i enlighet med syftet, erfarenheter av ett problematiskt dataspelande, men många av deras problemformuleringar var gemensamma. Föräldrarnas beskrivningar av ett problematiskt dataspelande skildrades genomgående utifrån tidsaspekten. Tiden som deras barn ägnade åt dataspel sågs av samtliga föräldrar som ett ogynnsamt och problematiskt inslag då det inverkade negativt på både barnens humör och skolprestationer. Föräldrarna beskrev också hur ett spelande som blivit problematiskt, hade påverkat både barnen, dem själva och familjen som helhet negativt. Samtidigt hade föräldrarna på olika vis egna teorier om varför det hade blivit problematiskt och vilka strategier och åtgärder som kunde vidtas för att förändra situationen.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)