LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. Undersökningens teoretiska perspektiv baseras på Magnus Berg och Fredrik Sunnemarks analyser om välfärdsstaten som ramen för det politiska samtalet i Sverige. Metoden som används är Theo van Leeuwens kritiska diskursanalys med fokus på legitimeringsstrategier i politisk kommunikation. Undersökningens resultat visar att främst fyra olika teman kan identifieras i den politiska diskursen om LSS; värdet av den ursprungliga LSS-lagstiftningen, problembeskrivningen av LSS-lagstiftningen, auktoritet och ansvar, samt auktoritet och handlingskraft. I diskursen kan urskiljas användandet av framför allt legitimeringsstrategierna om auktoritet, instrumentell rationalisering och moralisk värdering. Studien drar slutsatsen att referenser till välfärdsstaten genomsyrar hela den politiska diskursen om LSS. Diskursen präglas av en kamp mellan ansvaret för en hållbar ekonomisk utveckling och välfärdens värden i lagens ursprungliga intentioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)